Beleidsplan Het Almeers Orkest

MISSIE Het Almeers Orkest (waarom doen we dit?)

Mensen uit Almere en omgeving verbinden door middel van het samen spelen en laten horen van symfonische muziek.

VISIE Het Almeers Orkest (wat willen we doen?)

Ons doel is om meerdere concerten per jaar te geven in Almere (en omgeving) waarbij het plezier maken in het samen kwalitatief goed musiceren voorop staat. Dat plezier willen we ook graag overbrengen op het publiek dat naar onze concerten komt luisteren en kijken. Het spelen van voor het publiek aantrekkelijke muziek is een onderdeel van het beleid. Het Almeers Orkest biedt een omgeving waarin amateur musici hun passie voor het samen muziek maken kunnen delen.

DOELSTELLINGEN Het Almeers Orkest

• Een doelstelling van ons orkest is om ten minste twee concerten in een jaar te geven met tenminste 70 bezoekers per concert, waarvan minimaal 10 bezoekers van buiten de eigen vrienden en familiekring.
• We vinden het belangrijk dat de leden plezier hebben in het samen musiceren.
• Continuïteit van de bezetting, in de vorm van voldoende spelende leden, is van belang voor het spelplezier en het voortbestaan van het orkest.
• We willen ernaar streven om een volwaardig symfonieorkest te worden. Met ongeveer 50 leden. Dat aantal willen we rond 2025 bereikt hebben, waarvoor het aantal leden elk jaar met gemiddeld twee toe moet nemen.
• Ook streven we ernaar om het spelniveau van zowel de individuele spelers als van het gehele orkest toe te laten nemen.
• Het Almeers Orkest streeft naar een gezonde financiële exploitatie. Gezond is hierbij gedefinieerd als in staat zijn tot het aanhouden van een financiële reserve ter grootte van de helft van de jaarlijkse vaste kosten (zaalhuur, dirigentensalaris, administratiekosten) en reeds vooruitbetaalde contributie.

BELEID

Het beleid van Het Almeers Orkest is opgebouwd uit de onderdelen 1) doelstellingen en 2) middelen en geeft de richting aan waar het orkest heen wil. De richting is naar een toenemend aantal leden, bezoekers, concerten en ledentevredenheid.

De doelstellingen zijn hierboven geformuleerd.

Het Almeers Orkest beschikt over de volgende middelen:
• Expertise en menskracht in de vorm van commissieleden (commissies: muziek-, concert-, PR- en kascommissie) en het bestuur.
• Financiële middelen als contributie en concertinkomsten. Daar kunnen sponsorgelden bij komen. Er wordt naar gestreefd om particuliere sponsoren te hebben. Particuliere sponsoren kunnen een substantieel bedrag per jaar bijdragen en krijgen een voorkeursbehandeling bij muzikale activiteiten. Het doel hiervan is een vaste en zekere inkomstenbron te creëren. Het werven van de particuliere sponsoren wordt door de PR commissie uitgevoerd. Contracten met sponsoren zullen altijd door het bestuur goedgekeurd en ondertekend worden.
• Communicatiemiddelen zoals onze website, lokale kranten, flyers, persoonlijke contacten en een facebook pagina . Tevens is er menskracht in de vorm van de enthousiasmerende dirigent.
• Monitoring
Om de doelstellingen te realiseren en tussentijds te kunnen evalueren en zo nodig bij te stellen worden het aantal concerten per jaar en het aantal bezoekers per concert bijgehouden evenals het aantal leden. Voor het speelplezier zal er 1x per jaar, bijvoorbeeld voorafgaand aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering een korte schriftelijke enquête gehouden worden onder de leden. Aan de hand van die enquête zal ook naar de beleving van het (eigen) spelniveau gevraagd worden. Ook zal er naar ideeën voor de verbetering van het (artistieke) niveau geïnformeerd worden.
Aandachtspunten in het beleid
• Voortdurende aandacht hebben het soort muziek dat Het Almeers Orkest wil spelen (zie onder muziekcommissie), maar ook de locatie waar we onze muziek laten horen. Zo kan de muziek behalve in concertzalen ook uitgevoerd worden bijvoorbeeld in verzorgingshuizen, een gevangenis, een asielzoekerscentrum of een ziekenhuis. Voorwaarde daarbij is dat deze extra concerten minimaal kostendekkend zijn.
• Er wordt naar gestreefd om een basisrepertoire op te bouwen waaruit geregeld geput kan worden voor het geven van extra concerten.
• Het Almeers Orkest staat beslist open voor samenwerking met andere culturele organisaties. Daarbij valt te denken aan andere orkesten, maar ook aan koren, dansgroepen of toneelgroepen. Bij voorkeur uit Flevoland. Samenwerking met scholen en ROC’s heeft hierbij het voordeel dat we als orkest ook een educatieve functie kunnen vervullen.
• Het Almeers Orkest wil ook minder ervaren amateur musici de kans geven orkestervaring op te doen. Zo nodig zullen daar aangepaste, versimpelde orkestpartijen voor gemaakt worden.
• Het Almeers Orkest stelt veel prijs op haar Almeerse identiteit. Een fusie met een ander orkest is de komende jaren nog niet aan de orde en mocht dit toch gebeuren, dan willen we graag een Almeers orkest blijven dat haar basis heeft in Almere.

Muzikaal beleid

Het Almeers Orkest wil een repertoire spelen dat gericht is op symfonische muziek. Daaronder valt ook filmmuziek, eigentijdse muziek, volksmuziek en kerstmuziek. Door dit aspect van het repertoire is Het Almeers Orkest een aantrekkelijke vereniging voor muzikanten in alle leeftijdsgroepen en bereikt zij een breed publiek. De repertoirekeuze wordt mede bepaald door de aard van de diverse activiteiten zoals het spelen in verzorgingstehuizen en samenwerkingsprojecten. De muziekcommissie bepaalt in overleg met de dirigent de muzikale invulling, rekening houdend met de aantrekkelijkheid voor het publiek. Het bestuur kan een maximale lengte van een programma aangeven en kan in verband met de kosten een beperking voor het aantal gastspelers opleggen. De dirigent bepaalt de inhoud van de repetities. Zo mogelijk zal er bij de programmering van de muziek voor de halfjaarlijkse concerten rekening worden gehouden met muzikale ontwikkelaspecten als bijvoorbeeld: zuiverheid, gelijkheid, toonvorming, balans en dynamiek.

Communicatiebeleid

Het communicatiebeleid van Het Almeers Orkest kent twee facetten. Enerzijds de interne communicatie naar leden, anderzijds de extern gerichte communicatie.

Intern

Er functioneert een website met een besloten gedeelte voor leden. Hierin wordt informatie gegeven over bijvoorbeeld het jaarprogramma, repetitieschema’s, etc. Incidentele informatie wordt per e-mail verstuurd. Er wordt een kort informatieblad opgesteld ten behoeve van nieuwe leden met gegevens over contributie, repetitietijden, instrumenten etc. Indien nodig kan de voorzitter, of diens vertegenwoordiger, voorafgaand, in de pauze, of na afloop van een repetitie ook mededelingen doen.

Extern

Er functioneert een aantrekkelijke website met alle relevante gegevens over Het Almeers Orkest. De inhoud van de website zal altijd door het bestuur beoordeeld worden en kan alleen na goedkeuring door het bestuur openbaar worden gemaakt. Alle concerten worden aangekondigd in de lokale kranten en andere media. Zo mogelijk na elk optreden komt in genoemde krant een verslag, al dan niet met foto.

ORGANISATIE

Onderstaand organigram laat zien hoe de diverse organisatie -onderdelen met elkaar verband houden.

organisatie